Pracovník bezpečnostní agentury (dále jen "BA") je při výkonu své činnosti oprávněn realizovat pouze taková práva a oprávnění, které má vlastník nebo provozovatel střeženého objektu a která příslušnou smluvní formou deleguje na BA. Přenesení práv vlastníka chráněného majetku na jeho ochranu je zpravidla realizováno formou objektové instrukce.

Objektová instrukce musí být podepsána zákazníkem a provozovatelem BA a je nedílnou součástí obchodní smlouvy o poskytnutí bezpečnostních služeb.

 

Stanovisko státních orgánů ČR k oprávnění pracovníků BA:

"Soukromé bezpečnostní služby nemají, a ani nemohou mít jiná práva, než kterýkoliv občan.Mohou například pachatele trestného činu omezit na osobní svobodě a předat policii, použijí-li zbraně, platí pro ně rovněž stejné podmínky, jako pro kohokoliv jiného. Nemohou mít zvláštní pravomoci právě proto, že jsou soukromé, pravomoc je atributem veřejné moci a přísluší tedy státu. Kdyby pracovníkům BA byla přiznána některá oprávnění, porušila ¨by se ústavou zaručená rovnost občanů."

Pracovníci BA se při výkonu služby směřující k ochraně majetku a bezpečnosti osob, tedy povinnosti vyplývající ze smluv na komerčním základě, mohou, na rozdíl od příslušníků policejních sborů, jimž relativně značná oprávnění skýtají speciální zákony, opřít pouze o ustanovení trestního zákona a občanského zákoníku platná pro každého občana ČR.

Žádná fotografie zatím nebyla přidána.