Nejčastěji jsou majitelem nebo provozovatelem delegována  tyto práva:

1. Kontrolovat osoby, které vycházejí - vycházejí z objektu za jehož ostrahu smluvně odpovídá určitá bezpečnostní agentura (dále jen "BA"). Může se jednat o kontrolu zavazadla, o požadavek na předložení v instrukci uvedených dokladů( např. propustky,povolení ke vstupu, povolení k vynesení předmětů a pod.)

2. Kontrolovat vozidla vjíždějící do objektu nebo z objektu vyjíždějících i jejich náklad, vyžadovat od jejich osádek potřebné doklady k vozidlu a nákladu. Ve stanovených případech je bezpečnostní pracovník oprávněn zamezit vozidlu ve vjezdu nebo výjezdu. Provádí se prohlídka nákladových prostor vozidel, zavazadlových prostor i kabin pro cestující. Pracovník BA nikdy sám nemanipuluje se zařízením vozidla, nedotýká se jeho součástí a agregátů, vše si nechává ukázat členy posádky.

3. Požadovat vysvětlení uvnitř chráněného objektu od osob v případě podezření z nedovolené nebo trestné činnosti.

4. Vyzvat v chráněném objektu každého, kde je podzřelý z neoprávněného vniknutí do objektu, aby prokázal svoji totožnost a příslušné oprávnění se v objektu zdržovat. Pokud takové oprávnění nemá, přimět ho, aby objekt opustil, pokud je evidentní, že nešlo ani o útok na chráněný zájem, ani o přípravu takového jednání.

5. Omezit osobní svobodu podle § 76 odst.2) tr.řádu každého, kdo v chráněném objektu je přistižen při páchání trestného činu nebo bezprostředně po něm, pokud jen nutné:

     a) k zjištění totožnosti

     b) k zamezení útěku

     c) k zajištění důkazů

Zadrženou osobu musí pracovník BA neprodleně předat orgánům činným v trestním řízení uvedeným v § 76 odst.2) tr.ř. Nelze-li tak učinit, pak omezení osobní svobody bez odkladu oznámí stejným orgánům. Předání se týká i veškerých věcí, které byly u osoby nalezeny a vzbudily důvodné podezření, že pocházejí z majetku zákazníka nebo jich bylo použito k páchání trestné činnosti. V tomto případě je pracovník BA oprávněn a interními předpisy instruován k tomu, aby se přesvědčil, že osoba není ozbrojena.

6. Provádět osobní prohlídky zaměstnanců zákazníka jsou pracovníci BA oprávněni jen v ojedinělých případech. Platí zde omezení - provádění takovýchto prohlídek je možné jen v případech, kdy se jedná o výslovný, ve smlouvě uvedený požadavek zákazníka a zaměstnanci zákazníka BA jsou obeznámeni a srozuměni se skutečností, že dobrovolné podrobení se této prohlídce je jednou z jejich pracovních povinností, vyplývajícíh z jejich zaměstnaneckého vztahu upraveného Zákoníkem práce z.č.262/2006 Sb. 

7. Provést prohlídku zavazadla. Také toto oprávnění musí vzejít z interních předpisů chráněného objektu a osoby vcházející a vycházející musí být s tímto uspořádáním předem srozuměny. Pracovník BA provádí prohlídku zavazadel buď prostřednictvím technických prostředků nebo zrakem. S předměty v zavazadle nikdy sám nemanipuluje, o manipulaci požádá kontrolovanou osobu.

8. K prosazení na sebe delegovaných oprávnění, nebo při vlastní sebeobraně, případně v krajní nouzi může zaměstnanec BA použít hmatů a chvatů sebeobrany, obušku, slzotvorného plynu a cvičeného psa s náležitým osvědčením o stupni dosaženého výcviku. Použití všech těchto postupů a bezpečnostních prostředků ovšem pro zaměstnanace BA vyplývá pouze z dikce § 13 a § 14 trestního zákona. Aplikace těchto ustanovení trestního zákona rovněž umožňuje zcela legálně v souladu s platnými předpisy výkon jedné z nejnáročnějších forem BA poskytované pouze několika BA se speciálně, všestranně připravovanými pracovníky - osobní ochranu. Zde platí bezpodmínečný požadavek - tato služba může být poskytována pouze s vědomím a na výslovné přání chráněné osoby.

 

Žádná fotografie zatím nebyla přidána.