NOVÉ KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY
 
pro dílčí kvalifikaci „STRÁŽNÝ“
 
PROČ JE NUTNO SKLÁDAT ZKOUŠKU ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI?
 
     Dne 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění legislativa v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky. Částí dvanáctou, článkem XVIII citovaného zákona byla provedena i novela živnostenského zákona. Nově zařazené ustanovení § 6a se zabývá rozsahem činností zařazených do dvou nových koncesovaných živností "Ostraha majetku a osob" a "Služby soukromých detektivů" a speciální právní úpravou stanovící kritéria bezúhonnosti pro provozování uvedených koncesovaných živností. Citace zákona č. 274/2008 Sb., část jedenáctá, článek XVII, § 31a):
 
(1) Podnikatel provozující koncesovanou živnost ostraha majetku a osob nebo služby
soukromých detektivů je povinen zajistit, aby tyto činnosti vykonávali zaměstnanci odborně a
zdravotně způsobilí.
(2) Ministerstvo vnitra stanoví vyhláškou podmínky pro získávání odborné způsobilosti
podle § 7 odst. 6 a a § 27 odst. 1 pro živnosti uvedené v § 6a odst. 1 a 2, způsob provádění a
obsahovou náplň zkoušky, kterou lze prokázat odbornou způsobilost.
 
    Činnost ostrahy majetku a osob a činnost služby soukromého detektiva je v České republice regulovaným povoláním, pro jehož provozování je potřebné živnostenské oprávnění pro koncesované živnosti „Ostraha majetku a osob“, případně „Služby soukromých detektivů“,dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, spadající do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu. Uchazeči o koncesi (podnikatelé, kteří již předmětné živnosti provozují) musí splnit požadavky na odbornou způsobilost v souladu s přílohou č. 3 živnostenského zákona. Podnikatel musí rovněž zajistit, aby tyto činnosti vykonávaly pouze osoby (zaměstnanci) splňující podmínky odborné způsobilosti stanovené v příloze č. 5 živnostenského zákona.
 
V případě, že:
 
- uchazeč o koncesi pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby soukromých
detektivů“ (podnikatel již provozující tyto živnosti) nesplňuje dosaženým vzděláním
podmínky odborné a jiné zvláštní způsobilosti definované v příloze č. 3 živnostenského
zákona,
 
- zaměstnanec držitele koncese pro živnosti „Ostraha majetku a osob“ nebo „Služby
soukromých detektivů“ nesplňuje dosaženým vzděláním podmínky odborné a jiné zvláštní
způsobilosti definované v příloze č. 5 živnostenského zákona,
může absenci vzdělání nahradit tím, že živnostenskému úřadu předloží osvědčení o odborné
způsobilosti vydané s platností na 5 let oprávněným zařízením (podnikatel, který získal
živnostenské oprávnění pro předmětné živnosti před 31.12. 2008 tak musí za svoji osobu
učinit do konce roku 2011, za zaměstnance pak do konce roku 2011).
 
 
Osvědčení o odborné způsobilosti mu bude vydáno po úspěšném vykonání zkoušky
s obsahovou náplní stanovenou v kvalifikačních a hodnotících standardech pro dílčí
kvalifikaci „strážný“ (živnost „Ostraha majetku a osob“) nebo dílčí kvalifikaci „detektiv
koncipient“ (živnost „Služby soukromých detektivů“) dle vyhlášky č. 16/2009 Sb.
Zkouška odborné způsobilosti se, v souladu s vyhláškou č. 16/2009 Sb., koná před
autorizovanou osobou, která získala autorizaci dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, a zároveň je akreditovaná Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 
 
 
 
 
Přílohy ke stažení
 
· Zákon č. 455/1991 Sb ., živnostenský zákon [pdf, 323 kB]
· Zákon č. 455/1991 Sb. - přílohy a přechodná ustanovení [pdf, 408 kB]
· http://www.mpo.cz/dokument53701.html - zde naleznete informace Ministerstva
průmyslu a obchodu o požadavcích na výkon koncesované živnosti Ostraha majetku a
osob, či Služby soukromých detektivů
· zákon č. 179/2006 Sb . o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
· www.narodni-kvalifikace.cz - zde naleznete kvalifikační a hodnotící standardy pro
dílčí kvalifikaci strážný a dílčí kvalifikaci detektiv koncipient, podle kterých probíhá
zkouška odborné způsobilost
· http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/akt_zneni/z_435_2004 - zákon č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti
· http://www.cksomo.cz/file.php?nid=7470&oid=1337238 - vyhláška č. 16/2009 Sb.
· www.mvcr.cz ,
· http://www.mvcr.cz/clanek/pro-zadatele-o-udeleni-autorizace-a-pro-uchazece-ovykonani-
zkousky.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d - příprava k vykonání zkoušky
k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu dílčí kvalifikace strážný, nebo detektiv
koncipient
Databáze regulovaných povolání
Zde jsou uvedeny kompletní požadavky na výkon činnosti „ostraha osob a majetku
a „služby soukromého detektiva“: https://uok.msmt.cz/ru_list.php